About Us

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE MÜKEMMELLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KALMER)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Üniversitesi: Dokuz Eylül Üniversitesini,

 2. b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KALMER)’ni,

 3. c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

 1. d) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

 2. e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

 3. f) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ve özel sektörde yürütülen kalite ve akreditasyon araştırmaları planlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, kalite ve akreditasyon araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek, kalite ile ilgili lisansüstü çalışmalarında öğrenci ve araştırmacılara uygulama alanı sağlamak ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası yayın, eğitim, proje düzenlemesini yapmak ve uygulamaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez yukarıdaki amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

 1. a) Öncelikle Üniversiteye, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre kalite ve akreditasyon konusunda danışmanlık yapmak,

 2. b) Ulusal ve uluslar arası kalite ve akreditasyon projeleri planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve yürütmek,

 3. c) Kalite ve akreditasyon konusunda ulusal ve uluslar arası eğitimler vermek,

ç) Öncelikle Üniversiteye, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre uluslar arası standartların yayılımını sağlamak,

 1. d) Öncelikle Üniversitenin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün Avrupa Birliği normları ve kalite yönetmelikleri hakkında bilinçlendirilmelerini sağlamak,

 2. e) Toplam kalite yönetimi ilkelerinin Üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde yayılımını sağlamak,

 3. f) Mükemmelliyet (kusursuzluk) modellerin Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör açısından analizlerini yapmak,

 4. g) Kalite analizi yapmak,

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

 1. h) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

ı) Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek,

 1. i) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

 2. j) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

 1. a) Merkez Müdürü,

 2. b) Merkez Yönetim Kurulu,

 3. c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekalet eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,

 2. b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

 3. c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Merkezin ve çalışma kurullarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

 1. d) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak,

 2. e) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje düzenleyenleri belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından önerilen beş aday içerisinden Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Merkez Müdürü ve müdür yardımcısından oluşur. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Merkez Müdürünün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında kararlar almak ve Rektörün bilgisine sunmak,

 2. b) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler hakkında Merkez Müdürünün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak,

 3. c) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezi personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

ç) Danışma Kurulunda saptanan görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda, Danışma Kurulunun bir sonraki toplantısında rapor vermek.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir.

(2) Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri; Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren konularda kişisel görüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Merkez Müdürüne bildirebilirler.

             Çalışma grupları

             MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Merkez Müdürü, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.